Pahintulot sa Pagkuha ng Personal na ImpormasyonPRIVACY POLICY

1. Tagapamahala ng personal na impormasyon

ARM Promotion Department SIPS Specialist Director
Tel: 0120-166-211 (Weekdays 9:00-18:00) E-mail: kojinjoho@cam-com.jp

2.Layunin ng paggamit ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyong ibibigay mo ay gagamitin lamang para sa pagbibigay ng impormasyon sa trabaho sa mga aplikante ng trabaho at para sa pakikipag-ugnayan sa mga aplikante tungkol sa pagsusuri sa trabaho at mga resulta ng trabaho, at hindi gagamitin para sa anumang iba pang layunin.
Ngunit, kung matanggap sa trabaho ay gagamitin ito sa pagaayus at pagaaply ng papeles.

3.Kusang-loob ang pagbibigay ng personal na impormasyon

Ang pagbibigay ng personal na impormasyon ay kusang loob. Ngunit kung hindi mo ito ibibigay, ang nasa itaas 2. maaaring hindi makakapag apply sa trabaho. Salamat sa iyong pag- unawa.

4.Pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga third party.

Hindi namin ibibigay ang personal na impormasyong nakuha namin sa isang third party nang walang pahintulot ng tao, maliban sa mga sumusunod na kaso.
(1) Kung kinakailangan ng batas
(2) Kapag kinakailangan upang protektahan ang buhay, katawan o ari-arian ng isang tao at mahirap makuha ang pahintulot ng may ari.
(3) Kapag ito ay partikular na kinakailangan upang mapabuti ang pampublikong kalusugan o itaguyod ang maayos na pag-unlad ng mga bata, at mahirap makuha ang pahintulot ng may ari.
(4) Kapag kinakailangan na makipagtulungan sa isang pambansang ahensiya, isang lokal na pamahalaan, o isang taong pinagkatiwalaan nila sa pagsasagawa ng mga gawaing itinakda ng mga batas at regulasyon, at nang may pahintulot ng taong kinauukulan, Kapag may panganib na humahadlang sa pagganap

5.Pagpapadala ng personal na impormasyon

Ang Kumpanya ay dapat sumunod sa 2. sa itaas. Maaaring ipagkatiwala ang personal na impormasyon sa isang panlabas na operator ng negosyo sa lawak na kinakailangan upang makamit ang layunin ng paggamit. Tungkol sa mga kontratista Sa kasong ito, pipili kami ng operator ng negosyo na nakakatugon sa mga pamantayan sa proteksyon ng personal na impormasyon na itinakda ng aming kumpanya, at ipagkakatiwala ito pagkatapos makipagpalitan ng kontrata para humiling ng wastong pamamahala.

6.Pagbubunyag ng Personal na Impormasyon, Pagwawasto, Pagbubura at Inquiry Desk Sa abot ng personal na impormasyon ng tao, agad kaming tutugon ayon sa mga pamamaraan kung ang tao ay humiling ng abiso sa layunin ng paggamit, pagsisiwalat, pagwawasto, pagdaragdag o pagtanggal ng nilalaman, pagsususpinde ng paggamit, pagbura, o pagsususpinde ng probisyon. sa isang third party. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa numero sa ibaba.
[Mga katanungan tungkol sa personal na impormasyon] Personal Information Protection Secretariat
Tel: 0120-166-211 (9:00-18:00 tuwing weekday)
E-mail: kojinjoho@cam-com.jp

Ipapakilala namin ang trabaho sa mga maaaring sumang-ayon.
Kung sumasang-ayon ka sa itaas, piliin ang “Oo, sumasang-ayon ako” Kung hindi ka
sumasang-ayon, mangyaring sagutin ang “Hindi, hindi ako sumasang-ayon”.