การยินยอมนโยบายข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครPRIVACY POLICY

1.ผู้ดูแลและจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

แผนกฝ่ายบุคคล ARM ผู้จัดการเฉพาะ SIPS หมายเลขโทรศัพท์:0120-166-211 วันธรรมดา 9.00-18.00 E-mail: kojinjoho@cam-com.jp

2.วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผุ้สมัครได้ให้ไว้กับทางเรา เพื่อใช้สำหรับการสมัครงานการคัดเลือกการจ้างงานและติดต่อผู้สมัครงานเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์อื่นแต่อย่างใด
เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกการจ้างงาน ทางเราจะใช้ข้อมูลสำหรับการต่อวีซ่าและอื่น ๆ

3.การให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครกับทางบริษัทเรานั้นขึ้นอยู่ตามความสมัครใจของผู้สมัคร

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร อย่างไรก็ตามหากทางผู้สมัครไม่มีเจตจำนงในการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ทางเรา การคัดเลือกการจ้างงานตามวัตถุประสงค์ในข้อ2 อาจจะไม่สำเร็จได้ โปรดทำความเข้าใจด้วย

4.การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทเรานั้นไม่มีนโยบายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับบุคคลที่สามแต่อย่างใดโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้สมัครยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับหมายศาลจากสำนักงานกฏหมาย
(2) เมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้สมัคร และเป็นการยากที่จะได้รับการยินยอมจากผู้สมัครในขณะนั้น
(3) เมื่อมีความจำเป็นต่อการเลี้ยงดูบุตรการศึกษาและสาธารณสุขและเป็นการยากที่จะได้รับการยินยอมจากผู้สมัครในขณะนั้น
(4) เมื่อมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันระดับชาติ ราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและการได้รับความยินยอมจากผู้สมัครเป็นไปได้ยาก ไม่ให้ความร่วมมือทางกฎหมาย

5.การฝากข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้กับทางบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการดำเนินการจ้างงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นตามข้อ.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกมอบให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นทางเราจะดำเนินการตามกฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยบริษัท

6.การเปิดเผย แก้ไข ลบและการตรวจสอบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

หากผู้สมัครมีความประสงค์ในการการเปิดเผยข้อมูลแก้ไข เพิ่มหรือลบเนื้อหา การระงับการใช้งาน การลบ หรือการระงับการให้ แก่บุคคลที่สาม กรุณาติดต่อสอบถามตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง

คอลเซนเตอร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
แผนการการดูแลจัดการข้อมูลส่วนตัว

Tel: 0120-166-211(วันธรรมดา 9:00-18:00)
E-mail: kojinjoho@cam-com.jp

สำหรับผู้สมัครที่ยินยอมการให้ข้อมูลส่วนตัว
ทางบริษัทจะทำการแนะนำงานให้
ถ้ายินยอม กรุณาพิมพ์ยินยอม
ถ้าหากไม่ กรุณาพิมพ์ ไม่ยินยอม