Chính Sách Bảo MậtPRIVACY POLICY

1.Trung tâm chịu trách nhiêm về việc quản lí thông tin

Phòng xúc tiến ARM bộ phận SIPS Tel: 0120-166-211(ngày thường từ 9:00~18:00) E-mail: kojinjoho@cam-com.jp

2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến việc tuyển dụng cho phía tuyển dụng việc làm và để liên hệ với người xin việc về quá trình tuyển chọn và thông báo kết quả trúng tuyển, và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Tuy nhiên, nếu bạn trúng tuyển , nó sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết, ví dụ để xin visa.

3.Tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân

Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp, chúng tôi có thể không đạt được mục đích được mô tả ở mục số 2 bên trên là cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà tuyển dụng để xét tuyển.

4.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi có được cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người đó, ngoại trừ các trường hợp sau.

1. Khi pháp luật yêu cầu
2. Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của một người mà chưa được sự đồng ý của cá nhân đó trong một số trường hợp đăc biệt.
3. Khi điều đó đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của cá nhân.
4. Khi cần hợp tác với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

5.Ủy thác thông tin cá nhân

Công ty có thể ủy thác thông tin cá nhân của bạn cho một công ty quản lí bên ngoài trong trường hợp cần thiết để đạt được mục đích được mô tả trong mục 2 bên trên. Chúng tôi sẽ lựa chọn các công ty quản lí để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân do công ty chúng tôi đặt ra và sẽ ký gửi sau khi trao đổi hợp đồng để yêu cầu quản lý thích hợp.

6.Mọi thắc mắc về việc chỉnh sửa, xóa và tiết lộ thông tin cá nhân

Đối với thông tin của mỗi cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi theo quy trình nếu cá nhân đó yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung, tạm ngừng sử dụng, tẩy xóa hoặc tạm ngừng cung cấp cho bên thứ ba. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới.

[Mọi thắc mắc về thông tin cá nhân] xin liên hệ về ban quản lí thông tin cá nhân
Tel: 0120-166-211 (9:00-18:00 ngày thường )
E-mail: kojinjoho@cam-com.jp
Nếu bạn đồng ý với những điều trên, hãy chọn “Có, tôi đồng ý” Nếu không , hãy chọn “Không, tôi không đồng ý”.

Ngày ban hành: 10/06/2009
Ngày sửa đổi: 10/05/2022
Công ty Camtech Inc
Giám đốc: Koichi Nishino